Monitorovací výbor pre Fond malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným uskutočnil svoje druhé zasadnutie dňa 21. februára 2024 na úrade samosprávy Peštianskej župy.

V rámci zasadnutia Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV a predsedníčka Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, stručne zhrnula skúsenosti s výzvou HUSK SPF/2301, štatistické údaje predložených žiadostí a výsledky hodnotení.

Celkovo bolo prostredníctvom online platformy Interreg+ predložených 397 žiadostí, z čoho 199 projektov prislúchalo k západnej programovej oblasti spravovanej zo strany EZÚS RDV. Požadovaná výška finančnej podpory v prípade uvedených 199 projektov dosiahla celkom 4.963.425 eur. Najväčší záujem bol zaznamenaný v oblasti organizácie festivalov a kultúrnych podujatí, veľké množstvo žiadostí sa však týkalo aj športových podujatí, ako aj odborných konferencií a programov.

Cieľom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú spoločenskú súdržnosť a partnerstvo, povzbudzovať organizácie a občanov k účasti na demokratickom a občianskom živote Európskej únie. O úspechu výzvy svedčí predovšetkým skutočnosť, že 199 žiadateľov predložilo projekty so zapojením 381 rozličných cezhraničných organizácií.

Najvýznamnejším programovým bodom zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov bolo schválenie zoznamu (poradovníka) malých projektov predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí HUSK SPF/2301. Výberovým kritériám v rámci hodnotenia kvality vyhovelo 133 žiadostí, z čoho bolo vzhľadom na dostupný finančný rámec podpory schválených 78 projektov, s finančným príspevkom z EFRR v hodnote 1.448.285 eur.

S prijímateľmi so schválenými a s podmienečne podporenými projektmi bude zahájený proces uzatvárania zmlúv.

Žiadatelia vyradení v rámci aktuálnej výzvy budú mať príležitosť na opätovné predloženie projektov v rámci ďalšej výzvy HUSK SPF plánovanej na jeseň, pri ktorej odporúčame využitie možnosti osobných konzultácií s personálom EZÚS RDV.