Fond malých projektov (FMP) podporuje projekty menšieho rozsahu v rámci Prioritnej osi 3. FMP je riadený dvoma strešnými projektami, z ktorých jeden je implementovaný v západnej časti oprávneného územia programu (EZÚS Rába-Dunaj-Váh) a druhý vo východnej časti programového územia (EZÚS Via Carpatia).

Medzi úlohy EZÚS Rába-Dunaj-Váh patrí predovšetkým vykonávanie činností súvisiacich s celkovou koordináciou a implementáciou Fondu malých projektov, poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom, poradenstvo pri príprave žiadostí, podpora aktivít žiadateľov až do ukončenia projektu, realizácia kontroly na mieste, resp. prispievanie k výkonu práce monitorovacieho výboru FMP.

Zoznam členov MV FMP si môžete stiahnúť odtiaľto: