Monitorovací výbor Fondu malých projektov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným usporiadalo dňa 27. septembra 2023 svoje prvé ustanovujúce zasadnutie na Úrade Peštianskej župy. Členmi monitorovacieho výboru sú naďalej predstavitelia riadiaceho orgánu (Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska), národného orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – MIRRI SR), predsedovia maďarských členských žúp a podpredsedovia slovenských členských krajov Zoskupenia. Ako pozorovatelia sa na zasadnutiach zúčastňujú zástupcovia spoločného sekretariátu (SzPI) a EZÚS Via Carpatia.

O význame podujatia svedčí, že sa na ustanovujúcom zasadnutí zúčastnili Nikoletta Horváth, riaditeľka odboru operačných programov cezhraničnej spolupráce MZV Maďarska, Lea Malá, generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce MIRRI SR,  Csilla Veres, vedúca Spoločného sekretariátu programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko, a zástupca vedúcej sekretariátu Szilveszter Holop, ktorí formou aktívnej podpory a usmerňovania napomáhali pri plánovaní súčasnej formy výzvy a implementácie Fondu malých projektov.

Fond malých projektov sa realizuje v rámci prioritnej osi 3 „PO3-Inštitucionálna spolupráca“ programu Interreg VI-A Maďarsko-Slovensko. V rámci opatrenia „3.2 – Budovanie vzájomnej dôvery“ sa podporí realizácia cezhraničných programov samospráv, mimovládnych organizácií, vzdelávacích a výskumných inštitúcií, cirkví, EZÚS, vládnych orgánov a záujmových združení zo 7 oprávnených regiónov (v Maďarsku: hlavné mesto Budapešť, župy Pest, Komárom-Esztergom a Győr-Moson-Sopron; na Slovensku: Bratislavský, Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj).

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV a predsedníčka Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov, po privítaní staronových a novovymenovaných členov Monitorovacieho výboru vyzdvihla, že podujatiu možno prikladať historický význam, nakoľko Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh už po druhýkrát získalo príležitosť koordinovať implementáciu Fondu malých projektov v západnej časti programového územia. Implementáciu Fondu malých projektov vo východnej časti programového územia bude zastrešovať Via Carpatia.

Opätovnú dôveru získali vďaka skúsenostiam z minulého obdobia, úspešným malým projektom ako aj  angažovanosti Zoskupení. Medzi ich úlohy patrí predovšetkým vykonávanie činností súvisiacich s celkovou koordináciou a implementáciou Fondu malých projektov, poskytovanie informácií potenciálnym žiadateľom, poradenstvo pri príprave žiadostí, podpora aktivít žiadateľov až do ukončenia projektu, realizácia kontroly na mieste, resp. prispievanie k výkonu práce monitorovacieho výboru FMP.

Počas zasadnutia členovia prijali rokovací poriadok vzťahujúci sa na fungovanie monitorovacieho výboru a dokumenty prvej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci Fondu malých projektov. Zároveň deklarovali, že výzva na predkladanie projektov FMP bude vyhlásená 16.10.2023 v súlade s východným programovým územím.

Aktuálna výzva vychádza zo skúseností nadobudnutých počas predchádzajúceho obdobia a deklarovaných potrieb. Okrem iného sa zavedie zjednodušené vyúčtovanie nákladov (vo forme paušálnej sumy), a financovanie z EÚ sa doplní vnútroštátnym spolufinancovaním, čím sa zníži miera vlastnej finančnej účasti. Žiadatelia zo západnej programovej oblasti môžu realizovať svoje aktivity len v západnej programovej oblasti, avšak sídlo ich partnerských organizácií sa však môže nachádzať na celom území Slovenska či Maďarska. Cieľom týchto opatrení je podporiť potreby identifikované v predchádzajúcom programovom období, ako aj ciele programu Interreg. Predseda Župy Győr-Moson-Sopron, Zoltán Németh, v mene členov zdôraznil, že schéma predkladania žiadostí, ktorá je výsledkom aktívnej spolupráce, bude v porovnaní s predchádzajúcimi priaznivou príležitosťou pre žiadateľov, ktorá bude v nadchádzajúcich rokoch slúžiť k spokojnosti všetkých.

Celková suma finančných prostriedkov z EFRR, ktoré sú k dispozícii pre Fond malých projektov, je 5,16 milióna EUR, z čoho bude 1,45 milióna EUR distribuovaných v rámci prvej výzvy. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu vo výške od 13 215 do 39 645 EUR.

Cieľom Fondu malých projektov je posilniť cezhraničnú sociálnu súdržnosť a partnerstvo, a podnietiť občanov a organizácie k aktívnej participácii na demokratickom a občianskom dianí Európskej únie. Podporuje organizovanie kultúrnych festivalov, športových akcií, odborných podujatí, ako aj detských a mládežníckych táborov, ktoré spájajú a posilňujú vzťahy zástupcov a členov organizácií na oboch stranách hranice.

Výzva na predkladanie žiadosti bude zverejnená na webovej stránke a sociálnych sieťach Fondu malých projektov Interreg HUSK pre západné programové územie, verejnosť bude o jej vyhlásení zvlášť informovaná. Podrobné informácie budú k dispozícii na informačných dňoch, ktorých termín konania bude upresnený neskôr.