Výzva na predkladanie projektových žiadostí Fondu malých projektov – HUSK/SPF/2301

Trvanie výzvy: 16.10.2023-15.10.2023

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh a Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Via Carpatia (ďalej len: EZÚS) v mene Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska (Riadiaceho orgánu) a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (Národného orgánu) vyhlasujú výzvu FMP na predkladanie projektových žiadostí.

Predmet/prioritná os výzvy na predkladanie žiadosti:

  • Prioritná os: PO 3 – Inštitucionálne spolupráce
  • Špecifický cieľ: ISO1 – SO(c) Budovanie vzájomnej dôvery, najmä podporou činností, ktoré posilňujú medziľudské vzťahy.

Dátum vyhlásenia:               16.10.2023

Termín uzávierky:                15.11.2023, 15:00

Výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  vyčlenených na výzvu: 1 450 000 EUR

Podrobné pravidlá výzvy, kritériá oprávnenosti, podmienky predkladania žiadostí o finančný príspevok, ako aj informácie o výberovom procese a anglická verzia užívateľskej príručky Interreg+ sú súčasťou balíku dokumentov pre žiadateľa.

Slovenská verzia užívateľskej príručky Interreg+návrh Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku budú publikované neskôr.

Výzva a všetky súvisiace dokumenty sú dostupné na stiahnutie ako súbor „Balik dokumentov.zip“, prípadne jednotlivo.

Počas trvania výzvy sa uskutočnia informačné dni pre žiadateľov na Slovensku aj v Maďarsku. Podrobnosti týkajúce sa týchto podujatí budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu (www.skhu.eu) a  Fondu malých projektov (www.rdvegtc-spf.eu ).

Prajeme Vám veľa úspechov!

Priložené dokumenty:

Attached documents